Professional Construction Adhensive: Keo dán đa năng, keo siêu dính
– Dính được trên mọi bề mặt
– Chỉ cần xịt vào bề mặt và dán, dính ngay lập tức trong vòng vài giây

Tài liệu kỹ thuật

EK-131 T R0